|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2 / 2559

ที่ TLA 191/2559                                         25  มีนาคม  2559

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม    

                  

       ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2559 ในวันศุกร์

ที่  8  เมษายน  2559  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

      วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก
  • รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559

      วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่ 1/2559

      วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

      วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

                  (4.1)  พิจารณา การขาดการเป็นสมาชิกภาพ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

                                -  ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด                                                                                            -  บริษัท เทอราโก จำกัด

                  (4.2)  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม Magnesium content, max

      วาระที่ 5  สรุป รายได้ – ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี  2559

      วาระที่ 6  จัดสรรหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย                              

      วาระที่ 7  การติดตามงาน

      วาระที่ 8  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                      

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

                                                                       ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                    

                                                                 (นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)           

                                                                   นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :25 มีนาคม 2559     เวลา : 16:29:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com