|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ที่ TLA 119/2559                                     25  กุมภาพันธ์  2559

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

เรียน  คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.    แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

          ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่  19  มีนาคม   2559

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องทองเอก โรงแรม หรรษา เจบี  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

                           วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 3  เรื่องรับทราบผลการดำเนินงาน และกิจกรรมประจำปี 2558

วาระที่ 4  เรื่องรับรองงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558

วาระที่ 5  เรื่องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 6  เรื่องเพื่อพิจารณา

                (6.1)  Proposal for Amendment to ISO 2004 : 2010 on Latex Specifications

วาระที่ 7  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย วาระปี 2559-2561 ( สมัยที่ 11 )

วาระที่ 8  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

ของท่าน มา ณ โอกาสนี้

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                                                

                                                                                           (นายอภิชาติ  พันธุ์พิพัฒน์)

                                                                                            นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :26 กุมภาพันธ์ 2559     เวลา : 09:28:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com