|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 / 2559

ที่ TLA 109/2559                                         29  มกราคม  2559

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม                       

 

ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่  19  กุมภาพันธ์   2559  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก
  • ความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
    แก่ผู้ประกอบการยาง ระยะที่ 2
  • การรับจ้างแปรรูปและเก็บรักษายาง ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาง
    ในหน่วยงานของรัฐบาล 100,000 ตัน

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่ 4/2559

วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

     (4.1)   พิจารณา สมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

               -  บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด 

               -  บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด (สาขา 1)

  (4.2)  ติดตามการดำเนินการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2559                               

วาระที่ 5  การติดตามงาน

วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                      

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

                                                                                                 

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ  พันธุ์พิพัฒน์) 

นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :15 กุมภาพันธ์ 2559     เวลา : 09:58:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com