|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2558

               
          ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2558 ในวันศุกร์ที่  18  ธันวาคม   2558  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

          วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
                       (1.1)  การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
                       (1.2)  กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

          วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558
          วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน
          วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา
                       (4.1) พิจารณา สมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย 
                                - บริษัท พาซ่า ลาเท็กซ์ จำกัด 
                       (4.2) พิจารณาผลปฏิบัติงาน และโบนัสพนักงาน ประจำปี 2557
                       (4.3) พิจารณาเงินเดือนพนักงาน ประจำปี 2558
          วาระที่ 5  การติดตามงาน        
                       (5.1) การดำเนินการ ทำหนังสือเรียนเชิญสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย                               
                       (5.2) การทำโบว์ชัว ของสมาคมน้ำยางข้นไทย เพื่อแจกจ่ายในโอกาสต่าง ๆ  
                       (5.3) การจัดทัศนศึกษาไปประเทศจีนในเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
                       (5.4) แผนการดำเนินการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2558
                       (5.5) แผนการดำเนินการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2558                      
          วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้
   

ขอแสดงความนับถือ

 

 
 
Update :4 ธันวาคม 2558     เวลา : 12:12:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com