|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

ที่ TLA 278/2558                                            25 กันยายน  2558

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558
เรียน  คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

     ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ใวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องจุติ บี โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

     โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
          วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
          วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
          วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
                    (3.1) การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายน้ำยางข้นกับประเทศมาเลเซีย กรณีซื้อขายล่วงหน้า (Long-Term Contracts น้ำยางข้น สำหรับ ปี 2016)
                    (3.2) การประกาศราคาขายน้ำยางข้น โดยสมาคมน้ำยางข้นไทย
          วาระที่ 4 อื่น ๆ (ถ้ามี)

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 
 
Update :5 ตุลาคม 2558     เวลา : 10:25:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com