|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2558

ที่ TLA 183/2558                                            22   มิถุนายน  2558

เรื่อง  ขอเชิญประชุม
เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม      

                  
    ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2558 ในวันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2558  เวลา 13.00 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

       วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

           (1.1)  การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย 
           (1.2)  กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก 
           (1.3)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) แสดงความจำนงค์ ช่วยเหลือการผลิตน้ำยางข้นให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล


      วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่  1/2558


       วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน


       วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา   
           (4.1)  พิจารณา สมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
                    -  บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
           (4.2)  ทบทวนวิธีการคิดราคาประกาศน้ำยางสดประจำวันของสมาคมน้ำยางข้นไทย          
           (4.3)  ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สมาคมน้ำยางข้นไทยใหม่


       วาระที่ 5  สรุป รายได้ - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2558


       วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)

 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 


       ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                

 

 
 
Update :9 กรกฎาคม 2558     เวลา : 11:24:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com