|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2558

ที่ TLA 095/2558                                         28  พฤศจิกายน  2557

เรื่อง  ขอเชิญประชุม
เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม          
            
            ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์
ที่  13  กุมภาพันธ์   2558  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

            วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
                        (1.1)  การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
                        (1.2)  กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก
            วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่ 8/2557
            วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน
            วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                        (4.1)   พิจารณา สมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
                                  -  บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
                        (4.2)  ติดตามการดำเนินการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2558               
                        (4.3)  รายงานความคืบหน้าการให้สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ  
            วาระที่ 5  การติดตามงาน
            วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี) 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้


      
ขอแสดงความนับถือ

 
 
Update :13 มิถุนายน 2558     เวลา : 15:25:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com