|
 
 
 
วันที่ / Date 20-22/04/2562
49.70 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/04/2562
1,224.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2557

ที่ TLA 236/2557                                           28  พฤศจิกายน  2557


เรื่อง  ขอเชิญประชุม
เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม           
             
         ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2557 ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สมาคมน้ำยางข้นไทย
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

         วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
                    (1.1)   การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
                    (1.2)   กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก
         วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสามัญ ครั้งที่ 7/2557 (นัดพิเศษ)
         วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน
         วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                    (4.1)   พิจารณา สมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
                               -  บริษัท ไฮ-เท็กซ์รับเบอร์ จำกัด
                    (4.2)  แผนการดำเนินการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2558
                    (4.3)  แผนการดำเนินการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2558
                    (4.4)  พิจารณาผลปฏิบัติงาน และโบนัสพนักงาน ประจำปี 2557
                    (4.5)  พิจารณาเงินเดือนพนักงาน ประจำปี 2558
                    (4.6)   อื่น ๆ  (ถ้ามี)
         วาระที่ 5  การติดตามงาน
         วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 
 
Update :13 มิถุนายน 2558     เวลา : 15:22:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com