|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2557

ที่ TLA 225/2557                                           17  ตุลาคม  2557

เรื่อง  ขอเชิญประชุม ( นัดพิเศษ )
เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม         
             
ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2557 ( นัดพิเศษ ) ในวันอังคารที่  21 ตุลาคม   2557  เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา โรงแรม จีทู
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

        วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
                        (1.1)  การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
                        (1.2)  กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก
        วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2557
        วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา     
                        (3.1)  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ         
                        (3.2)  การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
                        (3.3)  การกำหนดวันแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2558
                        (3.4)  การกำหนดวันจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2558
                        (3.5)  แผนการดำเนินการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2558
        วาระที่ 4  การติดตามงาน
        วาระที่ 5  อื่น ๆ  (ถ้ามี)

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 
 
Update :13 มิถุนายน 2558     เวลา : 15:19:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com