|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2557

ที่ TLA 218/2557                                           25  กันยายน  2557


เรื่อง  ขอเชิญประชุม
เรียน  คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม                       

          ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2557 ในวันศุกร์ที่  3 ตุลาคม 2557  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

          วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
                      (1.1)  การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
                      (1.2)  ความคืบหน้า โครงการ ขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตราคายางโดยการเก็บสต็อกยางพารา
                      (1.3)  สรุปรายงานการประชุมคะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2557 วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
                      (1.4)  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไข สินค้างพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)

          วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่  5/2557
          วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน
          วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                       (4.1)  เงื่อนไข และข้อตกลง ในการทำ Long Term Contract ปี 2015
                       (4.2)  การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
                       (4.3)  การกำหนดวันแข่งขันกอล์ฟ
                       (4.4)  การกำหนดวันจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2558
                       (4.5)  แผนการดำเนินการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2558
          วาระที่ 5  การติดตามงาน
          วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)


          จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ

 

 
 
Update :13 มิถุนายน 2558     เวลา : 15:14:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com