|
 
 
 
วันที่ / Date 18/01/2562
38.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 17/01/2562
1,030.00 USD/MT (@ 31.73 B/USD)
  •   ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2557

ที่ TLA 200/2557                                            8   สิงหาคม  2557

เรื่อง  ขอเชิญประชุม
เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม      
                  
           ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2557 ในวันศุกร์
ที่  22  สิงหาคม  2557  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องทองเอก โรงแรม หรรษาเจบี หาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้
           วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
                       1.1  การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ
                       1.2  การประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติฯ ในวันที่ 7 ส.ค. 2557 และ 9 ส.ค. 2557
           วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่  4/2557
           วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน
           วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                       (4.1)  พิจารณา สมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
                                    -  บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด
                                    -  บริษัท บีแอลที โลจิสติคส์ จำกัด               
           วาระที่ 5  การติดตามงาน
           วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 


ขอแสดงความนับถือ
                                                                                            

 

 
 
Update :13 มิถุนายน 2558     เวลา : 15:08:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com