|
 
 
 
วันที่ / Date 19/07/61
42.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 18/07/61
1,060.00 USD/MT (@ 33.35 B/USD)
  •   ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2557

ที่ TLA 172/2557                                           4  มิถุนายน  2557
เรื่อง  ขอเชิญประชุม
เรียน  คณะกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม                       

        ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2557
วันศุกร์ที่  13  มิถุนายน  2557  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
สมาคมน้ำยางข้นไทย อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้
        วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
        วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่  3/2557
        วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน
        วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา
                   (4.1)  พิจารณา สมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
                                 - บริษัท โปรสตาร์ รับเบอร์ จำกัด
                   (4.2)  พิจารณากาขาดการเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย
                                 -  บริษัท หมิงอันอุตสาหกรรมลาเท็กซ์ จำกัด
                   (4.3)  พิจารณาความคิดเห็นของสมาคมน้ำยางข้นไทย กรณีการดำเนินการบริหารสต็อก
                            ยางพารา จำนวน 2.1 แสนตัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
                            เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อเสนอต่อ  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช )
                   (4.4)  พิจารณาเสนอความเห็น เรื่อง การทบทวนอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์การทำ
                            สวนยาง (CESS) ที่เป็นธรรมสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และเหมาะสมกับ
                            สถานการณ์ปัจจุบัน เสนอต่อ  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช )       
        วาระที่ 5  จัดสรรหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย
        วาระที่ 6  แต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาของสมาคมน้ำยางข้นไทย วาระปี ( 2557 – 2559 )
        วาระที่ 7  การติดตามงาน
        วาระที่ 8  อื่น ๆ  (ถ้ามี)
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่าน มา ณ โอกาสนี้
        ขอแสดงความนับถือ                                                                                       
                                                                                            
                                                                      
                                                                
                                                                            
                                                        
                                                                             

 

 

 
 
Update :5 มิถุนายน 2557     เวลา : 09:59:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com