|
 
 
 
วันที่ / Date 19/07/61
42.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 18/07/61
1,060.00 USD/MT (@ 33.35 B/USD)
  •   ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2557

ที่ TLA 165/2557                                            24   มีนาคม  2557

เรื่อง  ขอเชิญประชุม
เรียน  คณะกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม     
                 
ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2557 ในวันศุกร์
ที่  11  เมษายน  2557  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้
วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่  2/2557
วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน
วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา               
วาระที่ 5  สรุป รายได้ - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2557
วาระที่ 6  เลือกตั้งนายกสมาคมน้ำยางข้นไทย
วาระที่ 7  จัดสรรหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย
วาระที่ 8  การติดตามงาน
วาระที่ 9  อื่น ๆ  (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่าน มา ณ โอกาสนี้

       ขอแสดงความนับถือ  

 

                                                                                    

 
 
Update :25 มีนาคม 2557     เวลา : 16:05:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com