|
 
 
 
วันที่ / Date 22/6/61
44.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 21/06/61
1,115.00 USD/MT (@ 32.94 B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ที่ TLA 099/2557                                     24  กุมภาพันธ์  2557

เรื่อง    1. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
เรียน  คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย

ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557
เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องทองเอก โรงแรม หรรษา เจบี  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำหนดการ

09.30  - 10.00  ลงทะเบียน
10.00  - 10.30  ปาฐกถา โดยคุณอุทัย  สอนหลักทรัพย์  “เรื่องมุมมองอนาคตยางพาราไทย ปี 2557”
10.30  - 11.30  เสวนา หัวข้อ  “ทิศทางเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ย ปี 2557”
                      - โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
                         คุณพงศ์นเรศ วณสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

11.30 - 12.00   รับประทานอาหารเที่ยง
12.00 - 12.30   บรรยาย หัวข้อ “แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมถุงมือยางไทย ปี 2557”  โดยคุณประชัยกองวารี
12.30 - 15.00   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
                        วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
                        วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2556
                        วาระที่ 3  เรื่องรับทราบผลการดำเนินงาน และกิจกรรมประจำปี 2556
                        วาระที่ 4  เรื่องรับรองงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2556
                        วาระที่ 5  เรื่องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
                        วาระที่ 6  เรื่องเพื่อพิจารณา
                        วาระที่ 7  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย
                        วาระที่ 8  อื่น ๆ  (ถ้ามี)              

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ


 

 
 
Update :21 มีนาคม 2557     เวลา : 11:30:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com