|
 
 
 
วันที่ / Date 19/07/61
42.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 18/07/61
1,060.00 USD/MT (@ 33.35 B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2557

ที่ TLA 089/2557                                       6  กุมภาพันธ์  2557

เรื่อง  ขอเชิญประชุม
เรียน  คณะกรรมการบริหาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์
ที่ 21 กุมภาพันธ์  2557  เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องนครา รูม 3 โรงแรม เรือรัษฎา  ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2557
วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน
วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา
 (4.1)  เพื่อพิจารณา สมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
          - บริษัท มดตะนอย โลจิสติกส์ จำกัด
 (4.2)  ติดตามการดำเนินงานจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ประจำปี 2557
 (4.3)  อื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 5  การติดตามงาน
วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ

 

 
 
Update :21 มีนาคม 2557     เวลา : 11:07:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com